Navigare rapida

Obiective

 • Reprezentarea intereselor avocaților în fața organelor de conducere ale profesiei de avocat, în fața organelor judiciare, în relația cu reprezentanți ai societății civile, cu organe și instituții de stat române și străine, cu organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, cu organisme internaționale, cât și în relațiile cu clienți – potențiali sau efectivi.

       În vederea realizării acestui obiectiv asociația profesională: asigură asistență și suport în vederea dezvoltării de bune relații, atât între membri, cât și în relațiile acestora cu entităţile sus menționate; asigură asistenţă membrilor pentru începerea şi dezvoltarea activităţii în profesia de avocat prin sprijin logistic (modele de formulare tip, modele de registre, etc.), prin crearea unei baze de date privind practica judiciară și prin elaborarea de studii și editarea de publicații specifice domeniului; asigură informarea permanentă a membrilor săi în domeniile de interes statutare şi face recomandări membrilor săi pentru participarea la cursuri de formare continuă, cât și la evenimente interne și internaționale în domeniul legislației; va asigura organizarea de activități de pregătire profesională continuă a avocaților adresate în principal membrilor săi, numai după îndeplinirea tuturor condițiilor legale aplicabile acestui gen de activități stabilite de Legea nr. 51/1995 și de statutul profesiei de avocat; elaborează coduri de conduită pentru membrii săi în vederea ridicării standardelor etice în profesia de avocat și înaintează propuneri forurilor decizionale în domeniu referitor la deontologia acestei profesii.

 • Asigurarea transparenței în susținerea examenelor de intrare în profesie și de definitivare în profesia de avocat.
 • Promovarea profesiei de avocat în rândul justițiabilor, judecătorilor, procurorilor, grefierilor, personalului auxiliar din jusțitie și a funcționarilor publici.
 • Organizarea de evenimente social-culturale destinate exclusiv avocaților înscriși în Baroul București.
 • Încheierea de parteneriate cu diverși agenți economici în vederea obținerii de facilități avocaților din Baroul București.
 • Promovarea intereselor avocaților înscriși la Serviciul de Asistență Juridică.
 • Elaborarea de propuneri legislative având drept scop extinderea domeniului de activitate al profesiei de avocat.
 • Elaborarea de proiecte în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ privind exercitarea profesiei de avocat.
 • Asigurarea unui climat colegial în rândul avocaților.
 • Organizarea de evenimente de seminare, conferinte, etc. cu părți interesate în domeniul juridic.
 • Inițierea și susținerea unor schimburi de experiență la nivel național și internațional cu instituții și organizații care au preocupări similare.
 • Editarea și publicarea, material și/sau virtual pe website-ul Asociației publicații de informare legate de obiectul său de activitate, editează cataloage, pliante, broșuri și alte publicații.
 • Elaborarea de proiecte în vederea accesării de fonduri nerambursabile, comunitare sau de altă natură, în vederea atingerii scopului asociației.
 • Oferirea de burse de studii și / sau materiale didactice studenților.
 • Organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru avocații stagiari și definitivi.
 • Organizarea de cursuri de pregătire a persoanelor care doresc să susțină examenul de intrare în profesia de avocat.
 • Organizarea de evenimente și activități sportive pentru avocații din Baroul București.
 • Alte obiective ce nu contravin conceptelor stipulate în statut dacă acestea răspund scopului sau/și sunt compatibile cu obiectivele mai sus menționate.