Considerații referitoare la modificarea art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă privind contestația la executare silită ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018

Prin Legea nr. 310/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1074 din 18 decembrie 2018 și intrată în vigoare în condițiile prevăzute de art. 78 din Constituția României, au fost efectuate o serie de modificări în ceea ce privește Codul de procedură civilă.

O modificare importantă este reprezentată de art. I pct. 67 din Legea nr. 310/2018 prin care se modifică art. 713 alin. (2) C.proc.civ. după cum urmează:

„În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.”

Constatăm așadar că se elimină din forma anterioară a art. 713 alin. (2) C.proc.civ. cuvântul „specifică” din sintagma „numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui” și se adaugă în completare sintagma „inclusiv o acțiune de drept comun”.

 1. Considerații privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 713 alin. (2) C.proc.civ.

Prin raportare la reglementarea anterioară intrării în vigoare a actului Cod de procedură civilă și ne referim la dispozițiile art. 399 alin. (3) din C.proc.civ. anterior[1], Curtea Constituțională a României a reținut prin Decizia nr. 454/2003 că: „Adoptarea acestei măsuri nu face, în realitate, decât să dea expresie preocupării legiuitorului de a preveni abuzul de drept constând în invocarea acelorași apărări în două căi de atac diferite, în scopul tergiversării cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Întrucât accesul liber la justiție ca, de altfel, orice drept fundamental, consacrat ca atare de Constituție, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună-credință, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor și intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept, Curtea consideră că stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nici o îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premisele valorificării sale în concordanță cu exigențele generale proprii unui stat de drept.

În literatura de specialitate[2] anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 310/2018 s-a reținut că dacă titlul executoriu nu este o hotărâre judecătorească sau arbitrală, debitorul poate să invoce pe calea contestației la executare orice apărări de fond referitoare, spre exemplu, la existența, întinderea și valabilitatea creanței, modalitatea de executare, cauze de stingere a creanței, forța majoră, încălcarea pricipiului specialității ipotecii și stingerea ipotecii ca urmare a încheierii unui contract de novație etc.

Invocarea apărărilor de fond cu privire la titlul executoriu care nu este o hotărâre judecătorească sau arbitrală era condiționată de inexistența unei căi procesuale specifice prevăzute de lege pentru desființarea respectivului titlu executoriu, cu precizarea că legea avea în vedere numai mijloacele procesuale special prevăzute în scopul atacării titlului executoriu.[3]

Astfel, în doctrina juridică[4] s-a subliniat că o acțiune în anulare de drept comun care ar putea fi exercitată cu privire la un act juridic constatat printr-un înscris care constituie, potrivit legii, titlu executoriu nu poate fi considerată o asemenea cale procesuală specifică prevăzută de lege pentru desființarea actului.

Prin noua reglementare ce rezultă din Legea nr. 310/2018 se elimină posibilitatea de a formula apărări de fond cu privire la titlul executoriu care nu reprezintă o hotărâre judecătorească sau arbitrală, dacă acestea pot fi formulate pe calea dreptului comun.

Plecând de la sintagma introdusă prin Legea nr. 310/2018 în cuprinsul art. 713 alin. (2) C.proc.civ. „(…) numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun”, concluzionăm că legiuitorul împiedică formularea pe calea contestației la executare a oricăror apărări de fond împotriva unui titlu executoriu care nu reprezintă o hotărâre judecătorească sau arbitrală, din moment ce pe calea dreptului comun pot fi formulate orice fel de apărări de fond care ar putea fi formulate și pe orice altă cale. Prin urmare, apreciem ca fiind nejustificată actuala formulare a art. 713 alin. (2) C.proc.civ. unde în prima parte se prevede că: „(…) se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu (…)”, deoarece în concret nu poate fi formulată nicio apărare de fond împotriva unui titlu executoriu care nu reprezintă o hotărâre judecătorească sau arbitrală.

Luăm cu titlu de exemplu o executare silită care are ca și titlu executoriu un contract de împrumut încheiat în formă autentică (art. 2157 Cod civil) și în cadrul căruia consimțământul debitorului a fost obținut prin dol. Potrivit actualei reglementări, debitorul nu are posibilitatea de a formula o contestație la executare silită prin care să invoce nulitatea contractului de împrumut și să obțină totodată o suspendare a executării silite, acesta fiind obligat să suporte consecințele executării silite, urmând ca după soluționarea favorabilă și definitivă pe calea dreptului comun a acțiunii prin care se solicită nulitatea contractului de împrumut să promoveze o acțiune privind întoarcerea executării silite, cu precizarea că bunurile asupra cărora s-a realizat executarea silită nu se vor restitui celui îndreptățit dacă acestea au fost dobândite definitiv de către terți de bună-credință (art. 723 alin. (2) C.proc.civ.).

Un alt exemplu poate fi reprezentat de o executare silită care are ca și titlu executoriu un contract de locațiune (art. 1798 Cod civil) încheiat pe o perioadă nedetermintă în formă autentică prin care locatorul – creditor dorește să încaseze chiria pentru o anumită perioadă de timp și cu privire la care locatarul – debitor dorește să formuleze apărări de fond în ceea ce privește caracterul nescris al clauzei prin care se stipulează că respectivul contract de închiriere poate fi denunțat unilateral numai după 1 (un) an de zile (art. 1277 Cod civil). Distinct de aspectele invocate anterior care sunt valabile mutatis mutandis și în acest caz, observăm că o acțiune în constatare formulată pe calea dreptului comun prin care debitorul solicită să se constate caracterul nescris al unei clauze comportă discuții cu privire la admisibilitatea acesteia raportat la dispozițiile art. 35 teza a II – a C.proc.civ. care prevăd că: „Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege”, în condițiile în care este începută executarea silită.

În aceste condiții, concluzionăm că actuala reglementare a art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă contravine dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) coroborat cu prevederile art. 53 din Constituția României care garantează liberul acces la justiție, dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Constituția României care garantează dreptul la un proces echitabil și soluționarea acestuia într-un termen rezonabil, această soluție legislativă fiind de natură a submina caracterul de stat de drept al României recunoscut prin art. 1 alin. (3) din Constituția României și aduce atingere principiului securității raporturilor juridice consacrat prin art. 1 alin. (5) din Constituția României.

 1. Considerații privind aplicabilitatea dispozițiilor art. 713 alin. (2) C.proc.civ. în cadrul contestațiilor la executare silită formulate împotriva executărilor silite realizate în baza pretinselor titluri executorii ale creditorilor care au cesionat creanțele rezultate din diferite contracte de credit.

În situația în care creditorul care a pus în executare silită un pretins titlu executoriu ca urmare a cesionării unei creanțe rezultate dintr-un contract de credit, înțelege să pună în discuție inadmisibilitatea contestației la executare silită prin care debitorul invocă lipsa caracterului executoriu al titlului care a fost pus în executare silită sau faptul că a intervenit prescripția dreptului de a solicita și obține executarea silită, debitorul va combate pretinsa inadmisiblitatea invocată cu următorul argument juridic:

Lipsa caracterului executoriu al titlului care a fost pus în executare și prescripția dreptului de a solicita și obține executarea silită nu reprezintă motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, ci acestea reprezintă aspecte de nelegalitate ale executării silite invocate în cadrul unei contestații la executare propriu – zisă în condițiile art. 712 alin. (1) și (3) C.proc.civ.

Astfel, doctrina de specialitate[5] a reținut că în practica judiciară au fost formulate contestații la executarea propriu-zisă pe diverse temeiuri și anume: lipsa caracterului executoriu al hotărârii puse în executare, lipsa titlului executoriu, prescripția dreptului de a obține executarea silită sau perimarea unor acte de executare, vicii de formă ale titlului executoriu sau ale altor acte de executare, invocarea plății sau a compensației legale, etc.

Pe cale de consecință, modificările aduse art. 713 alin. (2) C.proc.civ. nu împiedică debitorul de a invoca prin contestația la executare silită lipsa caracterului executoriu al titlului pus în executare silită sau faptul că a intervenit prescripția dreptului de a solicita și obține executarea silită.

 

Avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel

 

 

[1] „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanță judecătorească, se pot invoca în contestația la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.”

[2] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 2015, p. 1029 – 1030; A se vedea și V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București, 2009, p. 530.

[3] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 2015, p. 1030.

[4] Ibidem.

[5] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 2015, p. 1021 – 1022.

Comunicat privind Proiectul – JUST ACCES

În scopul îndeplinirii misiunii sale, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) susține ferm demersurile instituțiilor și ale organismelor reprezentative ale corpului avocaților în elaborarea și implementarea de proiecte care servesc atât interesului profesiei cât și a intereselor justițiabililor, cu precădere a grupurilor vulnerabile, generând astfel valoare adăugată și facilitând accesul celor din urmă la actul de justiție.

 

Astfel, Asociația Societatea Avocaților din București (SAB) a contribuit în mod direct prin implicarea domnului avocat Remus Mîndru, vicepreședinte al Asociației, alături de echipa de consultanți, la elaborarea și depunerea proiectului Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS de către Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

 

Proiectul își propune, în principal, îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

 

Implicarea tuturor organizațiilor din cadrul profesiei de avocat, alături de organismele reprezentative pentru nobila profesie de avocat este imperios necesară și trebuie încurajată, astfel încât dezideratul privind îmbunătățirea sistemului judiciar și facilitarea accesului la justiție, inclusiv la servicii avocațiale de un înalt grad de profesionalism să se materializeze în mod ireversibil.

 

Asociația îndeamnă și încurajează avocații să se informeze cu privire la activitățile proiectului și să participe activ în demersul Uniunii Naționale a Barourilor din România de a implementa acțiuni și activități benefice pentru actul de justiție.

logo-final

Propunerile avocatului Mindru Remus pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Mîndru Remus din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor:

            Adoptarea de catre Congresul Avocatilor a unei hotărâri prin care să se mandateze Consiliul U.N.B.R. în vederea modificării Statului profesiei de avocat în sensul îmbunătățirii reglementărilor privitoare la publicitatea formei de exercitare a profesiei. În acest sens, propun Consiliului U.N.B.R. să constituie un grup de lucru care va avea ca și obiectiv definirea cadrului normativ adaptat noilor realități.

            Devine din ce în ce mai evident faptul că avansul tehnologic generează în permanență noi posibilități și nișe de promovare / publicitate în mediul virtual. În acest context, reglementările care guvernează exercitarea profesiei de avocat trebuie să țină pasul cu noile tendințe și să se alinieze unor noi provocări care pot influeța piața avocaturii, atât din perspecitva concurențială cât și din perspectiva asigurării unor garanții minime cu privire la informarea corectă a justițiabilului.

            Nu trebuie să neglijam faptul că profesia noastră are un rol social seminificativ iar lipsa unui control justificat și echilibrat în rândul formelor de exercitare a prodesiei poate să conducă, de multe ori în mod ireversibil, la prejudicierea intereselor justițiabilului.

            În prezent, dispozițiile privitoare la publicitatea formei de exercitare a profesiei pe care le regăsim în Statutul profesiei de avocat sunt, poate, insuficiente sau lipsite de coeziune astfel încât scopul acestora nu poate fi atins în mod eficient. Mai precis, reglementarea actuală nu facilitează o monitorizare obiectivă și sporită a formelor de exercitare a profesiei în scopul identificării situaților care pot aduce atingere prestigiului profesiei de avocat, iar astfel ne aflăm în postura de a observa că anumiți colegi avocați fac uz de practici lipsite de deontologie profesională și încalcă, în mod vădit, sensul pe care înțelegem noi să-l dăm scopului nostru în societate. Lipsa unor mecanisme facile și celerice fac practic imposibilă monitorizarea modalității în care formele de exercitare a profesiei înțeleg să se promoveze și, implicit, îngreunează demersul de cercetare și aplicare a unor eventuale sancțiuni pentru cei care nu respectă normele statutate și deontologice privind publicitatea profesională.

            Este adevărat că societatea evoluează iar avocatura tinde a deveni o structură de afaceri în sine și care activează într-un mediu concurențial de facto, însă atât timp cât serviciile noastre sunt destinate cetățeanului și pot fi accesate în scopul apărării drepturilor și libertăților individuale, o abordare concurențială bazată pe liberatea de a face uz de orice mijloace de comunicare trebuie eliminată sau cel puțin limitată.

            Astfel, prin propunerile de modificare aduse Statutului, voi propune inființarea în cadrul fiecărui barou a unui departament special, dimensionat în funcție de numărul avocaților din cadrul fiecărui barou, cu respectarea principiului eficienței resurselor umane și a cosurilor asimilate, al cărui scop este cel de monitorizare a comportamentului formelor de exercitare, atât în mediul on-line, cât și în activitatea ce execede acestuia, cu consecința sesizării consiliilor barourilor. Consider că ne aplecăm prea mult pe formalizarea unor demersuri de validare a mijloacelor de comunicare și insistăm prea puțin pe conștientizarea și conformarea voluntară a formelor de exercitare. Astfel, o structură departamentală proactivă care să monitorizeze și să constate situațiile de încălcare a Statutului poate substitui un demers birocratic de validare a unei pagini de internet de prezentare sau a altor materiale, demers neacceptat de majoritatea avocaților. O astfel de structură, cu consecința alocării unor minime resurse, poate genera beneficii majore pe termen mediu tuturor factorilor implicați și poate elimina demersurile nelegale și anticoncurențiale ale unor forme de execitare a profesiei. Aceste structuri pot primi sesizări și pot sesiza la rândul lor consiliile barourilor inclusiv cu privire la practicarea profesiei fără drept sau cu privire la prestarea de servicii de consultanță juridică de către anumite structuri de afaceri sau entități juridice care exced Legii nr 51 / 1995.

            În prezent, anumite forme de execitare a profesiei își comunică, direct sau indirect, situațiile financiare, reușitele, componența echipelor, onorariile, uneori adoptând campanii agresive de promovare a imaginii. Astfel de demersuri pot afecta iremediabil credibilitatea profesională a corpului avocaților în ansamblu.

Propunerile avocatului Bardan – Raine Danny Gabriel pentru Congresul Avocatilor 2018

Va facem cunoscute propunerile avocatului Bârdan – Raine Danny Gabriel din Baroul București care vor fi susținute în cadrul Congresului Avocaților 2018 ca urmare a votului și implicit a mandatului primit din partea colegilor:

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care să se stabilească difuzarea pe pagina de internet a U.N.B.R. a inregistrarii integrale a lucrărilor Congresului Avocaților 2018, iar Congresele viitoare să fie difuzate inclusiv în direct pe pagina de internet a U.N.B.R., cu precizarea că avocații vor avea acces la înregistrări și la difuzarea în direct în baza unui nume de utilizator și a unei parole.

Motivare: Apreciez că este cât se poate de justificat ca avocații să aibă posibilitatea de a cunoaște în integralalitate și în detaliu lucrările din cadrul fiecărui Congres al Avocaților, inclusiv activitatea avocaților mandatați de către aceștia ca să le reprezinte interesele.

 1. Adoptarea de către Congresul Avocatilor a unei hotărâri prin care să se stabilească în sarcina Consiliului U.N.B.R. obligația de a pune în dezbaterea publică a avocaților, cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile înainte de a fi pus pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R., orice proiect de majorare a contribuțiilor la Casa de Asigurări a Avocaților, U.N.B.R., Barou, inclusiv taxele cursanților de la I.N.P.P.A.

Motivare: Apreciez că este cât se poate de justificat ca avocații să aibă posibilitatea de a formula puncte de vedere sau alte petiții cu privire la orice propunere de majorare a contribuțiilor.

 1. Adoptarea de catre Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să propună, să negocieze și să încheie un protocol cu Consiliul Superior al Magistraturii prin care să se stabilească faptul că instanțele de judecată nu vor comunica acte de procedură către justițiabilii persoane fizice sau juridice care au domiciliul respectiv sediul procesual ales la formele de exercitare ale profesiei de avocat în luna august și în perioada 20 decembrie – 5 ianuarie a fiecărui an, cu excepția cauzelor civile care se soluționează potrivit legii cu celeritate și a cauzelor penale.

Motivare: Este cunsocută practica instanțelor de judecată de a comunica acte de procedură în perioada în care avocații se află în concediu.

 1. Adoptarea de catre Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să identifice potențiali cumpărători pentru Complexul Balnear de la Techirghiol „Corpore Sano” în vederea valorificării acestuia la un preț care să reprezinte cel puțin dublul valorii investiției realizate.

Motivare: Complexul Balnear de la Techirghiol „Corpore Sano” nu este și nu poate fi profitabil în condițiile în care această „afacere” presupune cheltuieli lunare uriașe în ceea ce privește utilitățile, cheltuieli curente de întreținere și mai ales cheltuieli privind personalul angajat (aproximativ 90 de salariați), ca să nu mai vorbesc de suma „confidențială” pe care o încasează prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată acela care este supranumit „doctorul avocaților”, Septimiu Bourceanu. Apreciez că se impune recuperarea rapidă, cât încă mai sunt bani și investitori pe piață, a capitalului investit și a unui profit echivalent cel puțin cu valoarea investiției. Banii de pensie ai avocaților nu sunt destinați pentru „afaceri” care să diminueaze rata șomajului în anumite zone din România și nici ca să asigure venituri substanțiale și „confidențiale” anumitor persoane.

De precizat faptul ca ma voi opune la orice propunere de achizitie a unui nou teren la Techirghiol (propunere care se prefigurează la acest moment din informațiile pe care le dețin).

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor legitime de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice, prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12 Iunie 2016 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie 2006.

Motivare: Această propunere se justifică prin aceea că încă există societăți comerciale care s-au înființat anterior pronunțării Recursului în interesul legii menționat mai sus și care prin activitatea pe care o desfășoară în prezent, exercită fără drept profesia de avocat în temeiul codului CAEN 6910 – Activități juridice.

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să efectueze demersuri atât prin intermediul CCBE cât și în mod direct prin intermediul U.N.B.R. la nivelul Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului Europei în vederea emiterii unor recomandări, formulării unor propuneri și adoptării unor directive sau alte acte normative având ca finalitate uniformizarea și eficientizarea asistenței publice judiciare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul stabilirii și majorării cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistența publică judiciară.

Motivare: O mai bună reglementare a asistenței publice judiciare sub toate aspectele reprezintă o prioritate pentru garantarea dreptului la apărare și a liberului acces la justiție.

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în sensul elaborării unui proiect pentru înființarea la nivelul fiecărui Barou a unei Comisii de specialitate, iar la nivelul U.N.B.R. a unei Comisii centrale ce vor avea ca obiect de activitate reglementarea modului de întocmire a contractelor de colaborare și de salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei, supravegherea modului în care sunt derulate aceste contracte, având inclusiv competențe de soluționare a oricăror sesizări formulate atât de către avocați, cât și de către formele de exercitare a profesiei cu privire la modalitatea de derulare a contractelor de colaborare și de salarizare în interiorul profesiei.

Motivare: Această propunere se justifică prin aceea că în practică există dispute între avocați și formele de exercitare a profesiei de avocat ce au ca izvor contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, iar normele din Statutul profesiei de avocat se dovedesc a fi depășite pentru o soluționare efectivă, cu celeritate și în condiții de transparență a acestor dispute. În aceeași ordine de idei, apreciem că este necesară o nouă reglementare în această materie care să asigure o minimă și legitimă protecție profesională a avocaților colaboratori și salarizați în interiorul profesiei, mai ales a avocaților stagiari și să se realizeze totodată un echilibru între aceștia și formele de exercitare a profesiei.

DE CE SE OPUN AVOCAȚII VOTULUI ELECTRONIC LA DISTANȚĂ?

 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece acesta încalcă dispozițiile legale prevăzute în Legea nr. 51/1995 care impun că participarea avocaților la adunările generale ordinare sau de alegere ale baroului trebuie să fie efectivă, iar votul în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere trebuie să fie exprimat personal. Cerința privind caracterul intuitu personae al votului exprimat în vederea alegerii organelor de conducere ale baroului este incompatibilă cu un vot electronic la distanță care poate fi realizat de către orice persoană care deține numele de utilizator și parola avocatului. Nu în ultimul rând, printr-un vot electronic se încalcă cerința privind exprimarea unui vot secret, în condițiile în care orice sistem electronic performant are capacitatea de a identifica sursa și conținutul votului exprimat. În caz contrar, dacă nu ar exista această capacitate de identificare a sursei și a votului exprimat, atunci acest vot electronic poate fi ușor fraudat și imposibil de contestat.
 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece nu doresc că entități juridice și persoane fizice străine de profesia de avocat să fie implicate în adunările generale ale baroului și care pot influența prin diferite metode rezultatul votului.
 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece implementarea acestuia nu va realiza o economie în ceea ce privește cheltuielile de închiriere a spațiului destinat convocării adunărilor generale ale baroului, deoarece Statutul profesiei de avocat prevede la art. 68 alin. (8) că în situația în care exprimarea votului se va realiza în forma electronică este obligatorie respectarea dispozițiilor legale privind cvorumul, iar condiția cvorumului poate fi îndeplinită numai printr-o participare efectivă a avocaților la adunarea generală potrivit Legii nr. 51/1995.
 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece implementarea acestuia va genera costuri suplimentare uriașe. La o simplă verificare în spațiul virtual, se poate constata că un soft omologat și care să respecte standardele de securitate destinat exclusiv numărării și centralizării votului electronic valorează 5.890.000 lei la care se adaugă TVA (peste 1.200.000 Euro). Acesta a fost prețul contractului de achiziție publică pentru softul de numărare a voturilor pentru alegerile din anul 2014 din România privind Parlamentul European. De asemenea, în Parlamentul României s-a estimat prețul de achiziție al unui sistem de vot electronic la suma de aproximativ 2.000.000 lei.
 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece din modul de formulare al propunerii Consiliului Baroului București și al Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților – Fililala București – Ilfov privind votul electronic și anume: „8. Adoptarea hotărârii privind desfășurarea adunărilor generale prin vot electronic, inclusiv de la sediul formei de exercitare a profesiei” se poate deduce un posibil motiv pentru care se dorește implementarea acestui sistem de vot. Astfel, exista posibilitatea sa se urmareasca sau sa se accepte ideea ca votul să fie exprimat inclusiv de la sediile unor forme de exercitare a profesiei de avocat care au în componență un număr mare de avocați și care își vor exprima votul direct sau eventual prin intermediul unei singure persoane care va deține, cu acordul avocatilor, toate numele de utilizator și parolele aferente acestora, vot al cărui conținut poate sa fie stabilit sau influentat în prealabil de către anumite persoane.

Subliniem faptul că Statutul profesiei de avocat prevede la art. 68 alin. (8) că oportunitatea votului electronic poate fi analizată numai pentru organizarea adunărilor elective, motiv pentru care apreciem ca se poate deduce un posibil scenariu pentru care se dorește implementarea votului electronic.

 • Avocații se opun votului electronic la distanță, deoarece avocații doresc alegeri libere și doresc să fie stăpâni pe propriul lor destin și viitor.

Dispozițiile Legii nr. 51/1995 care sunt încălcate prin conceptul votului electronic la distanță:

– Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 51/1995: “Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorității membrilor săi.”

– Art. 54 alin. (3) din Legea nr. 51/1995: “Adunarea generală convocată în condițiile alin. (2) este legal constituită cu participarea a cel puțin unei treimi din numărul total al membrilor săi.”

– Art. 51 alin. (4) din Legea nr. 51/1995: “Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, în afara de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedință și de vot.”

– Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 51/1995: “Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorității membrilor adunării generale a baroului.”

– Art. 55 alin. (3) din Legea nr. 51/1995: “Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.”

– Art. 49 alin. (2) din Legea nr. 51/1995: “Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

 

Avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel

Președinte al Asociației Societatea Avocaților din București

Delegatia Baroului Israel la Bucuresti

În perioada 19 – 21 Iunie 2017, Baroul București a primit distinsa delegație a avocaților din Baroul Israel la care s-au alăturat și reprezentanți ai corpului magistraților din Israel.

Delegația a fost însoțită de către reprezentanți ai Baroului București printre care și Președintele SAB, avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel, la Curtea Constituțională a României, Palatul Parlamentului și Palatul de Justiție din București. De asemenea, delegația a fost plăcut impresionată de prezența domnului avocat Dan Vlădescu în cadrul vizitei de la Banca Națională a României.

În partea finală s-a organizat de către Baroul București o masă rotundă prezidată de către Decanul Baroului București, avocat dr. Ion Dragne care a prezentat un mesaj de bun venit delegației Baroului Israel. De asemenea, în cadrul acestui eveniment Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, avocat dr. Gheorghe Florea, a prezentat un mesaj de apreciere a modului de organizare și funcționare al Baroului Israel.

Delegații Baroului Israel au fost încântați de implicarea Baroului București, de prezența colegilor avocați din București pe toata durata vizitei și mai cu seamă de interesul reciproc manifestat de către toți avocații prezenți în ceea ce privește schimbul de experiență în domeniul juridic.

Comunicat 06.06.2017 – SESIZARE LA MINISTERUL JUSTITIEI – INGRADIRI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT LA AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE

În cursul zilei de 06 Iunie 2017, Societatea Avocatilor din Bucuresti a comunicat Ministerului Justiției o Sesizare și Cerere de audiență cu privire la gravele îngrădiri aduse exercitării profesiei de avocat la Autoritatea Națională Pentru Cetățenie de către noul Președinte al acesteia, dl. Andrei Tinu, solicitându-vă revocarea măsurii dispuse de către acesta si anume că avocații pot asista clienții lor numai în baza unei programări online.

Societatea Avocatilor din București a luat act cu stupoare de îngrădirile care sunt aduse exercitarii profesiei de avocat printr-o măsură administrativă dispusă de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) potrivit căreia depunerile cererilor de redobândire a cetățeniei române se poate realiza doar online, programare care nu permite efectuarea de programări multiple prin intermediul aceleiași adrese de e-mail, decizie pe care nu o regăsim nicăieri la nivelul Autorității. S-a constatat astfel că sunt încălcate prevederile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 actualizată și republicată.

În acest sens s-a pronunțat și Baroul București prin Adresa nr. 5153/c/31.03.2017 care a fost trimisă atât către Ministerul Justiției, cât și către Prețedintele ANC, împreună cu dovezi care atestă cele sesizate.

Propuneri – avocat Bardan – Raine Danny Gabriel – Presedinte S.A.B. – Congresul Avocatilor 2017

Propunerile formulate și susținute în cadrul dezbaterilor de către Președintele Asociației Societatea Avocaților din București, avocat Bârdan – Raine Danny Gabriel, delegat al Baroului București la Congresul Avocaților 2017:

 

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în sensul elaborării unui proiect pentru înființarea la nivelul fiecărui Barou a unei Comisii de specialitate, iar la nivelul U.N.B.R. a unei Comisii centrale ce vor avea ca obiect de activitate reglementarea modului de întocmire a contractelor de colaborare și de salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei, supravegherea modului în care sunt derulate aceste contracte, având inclusiv competențe de soluționare a oricăror sesizări formulate atât de către avocați, cât și de către formele de exercitare a profesiei cu privire la modalitatea de derulare a contractelor de colaborare și de salarizare în interiorul profesiei.

Motivare:

Această propunere se justifică prin aceea că în practică există dispute între avocați și formele de exercitare a profesiei de avocat ce au ca izvor contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, iar normele din Statutul profesiei de avocat se dovedesc a fi depășite pentru o soluționare efectivă, cu celeritate și în condiții de transparență a acestor dispute. În aceeași ordine de idei, apreciem că este necesară o nouă reglementare în această materie care să asigure o minimă și legitimă protecție profesională a avocaților colaboratori și salarizați în interiorul profesiei și să se realizeze totodată un echilibru între aceștia și formele de exercitare a profesiei.

 

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor legitime de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice, prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12 Iunie 2016 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie 2006.

Motivare:

Această propunere se justifică prin aceea că există societăți comerciale care s-au înființat anterior pronunțării Recursului în interesul legii menționat mai sus și care prin activitatea pe care o desfășoară în prezent, exercită fără drept profesia de avocat în temeiul codului CAEN 6910 – Activități juridice.

 

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor legale de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor entităților juridice înființate în temeiul O.G. 26/2000 și care au în statutul acestora atribuții cu privire la organizarea și exercitarea fără drept a profesiei de avocat.

Motivare:

Justificarea acestei propuneri este redundantă.

 

 1. Adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să efectueze demersuri atât prin intermediul CCBE cât și în mod direct prin intermediul U.N.B.R. la nivelul Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului Europei în vederea emiterii unor recomandări, formulării unor propuneri și adoptării unor directive sau alte acte normative având ca finalitate uniformizarea și eficientizarea asistenței publice judiciare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul stabilirii și majorării cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistența publică judiciară.

Motivare:

O mai bună reglementare a asistenței publice judiciare sub toate aspectele reprezintă o prioritate pentru garantarea liberului acces la justiție.

IN MEMORIAM – AVOCAT VICTOR BARBU

Membrii Societatii Avocatilor din Bucuresti isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a celui care a fost si care a plecat mult prea repede dintre noi, avocatul VICTOR BARBU, membru al Baroului Bucuresti. Condoleante familiei indurerate!